Anayasa Mahkemesi Kararları

ANASAYFA Anayasa Mahkemesi Kararları
- İSMET ÖZKORUL Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/7582 / 11/12/2014

Başvurucu, Rize Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin şikâyetler üzerine hakkında başlatılan idari soruşturmada özel hayatı ihlal edilerek deliller toplandığını, görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davada ise tanık beyanlarındaki çelişkiler giderilmeden, tanıklarla yüzleştirilmeden ve savunma hakkı kısıtlanarak mahkûmiyetine karar verildiğini belirterek, Anayasa’nın 20. ve 36. maddelerinde belirtilen özel hayatın gizliliği ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitiyle, yeniden yargılama yapılmasına ve uğradığı manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- SALİH ŞAHİN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/7040 / 11/12/2014

Başvurucu, gözaltı ve tutukluluk sürecinde kanuni sürelerin aşıldığını ve tutukluluk süresinin makul olmadığını belirterek Anayasa’nın 19. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- ŞABAN YEŞİL VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/7039 / 11/12/2014

Başvurucular, miras bırakan İsmet YEŞİL tarafından terör olayları nedeniyle ikamet ettiği yerleşim yerini terk etmek zorunda kaldığından bahisle uğradığı zararların karşılanması talebinin reddi üzerine açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle özel hayatın korunması, kişi özgürlüğü ve güvenliği, yaşam, mülkiyet ve adil yargılanma hakları ile işkence, kötü muamele ve ayrımcılık yasaklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- FİKRİYE AYTİN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/6154 / 11/12/2014

Başvurucular, yerel seçimler öncesinde Demokratik Toplum Partisinin (DTP) yaptığı aday tanıtım toplantısında Kürtçe konuşmalar yaptıkları için cezalandırıldıklarını belirterek ifade özgürlüklerinin ve kanunsuz ceza olmaz ilkesinin ihlal edildiğini iddia etmektedirler. Başvurucular ihlalin tespiti ile hakkaniyete uygun manevi tazminata karar verilmesini talep etmektedirler.
>>> Detaya Gözat

- EMİNE KARAGÜLMEZ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/3673 / 11/12/2014

Başvurucu aleyhine verilen mahkeme kararına yaptığı itirazı inceleyen mahkemenin, karar kesin olmadığı halde kararın kesin olduğundan bahisle aleyhindeki kararı incelememesi nedeniyle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. Başvurucu ihlalin tespiti ile yeniden yargılama ve maddi tazminata karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- MURAT ÇEVİK Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/3245 / 11/12/2014

Başvurucu, adına vergi ve vergi cezası salınması nedeniyle Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesinin ve 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminata hükmedilmesini istemiştir.
>>> Detaya Gözat

- ALİ EFE Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2860 / 11/12/2014

Başvurucu, Noter olarak görev yapmakta iken yaş haddinden emekli edilmesine yönelik işlemin iptali amacıyla Ankara 6. İdare Mahkemesinde açtığı davanın reddedildiğini, yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, çalışma, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, tazminat talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- KIRMIZI GAA İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2370 / 11/12/2014

Başvurucu, hakkında uygulanan idari para cezasına karşı açtığı davanın, duruşma yapılmadan ve idarenin cevabı kendisine tebliğ edilmeden, gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini belirterek, Anayasa’nın 36. maddesinde tanımlanan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- HATİCE ŞULE GÖLÇÜKLÜ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/1838 / 11/12/2014

Başvurucu, tarafı olduğu hukuk davasının makul sürede neticelendirilmemiş olması, mahkemece dinlenilen mahalli bilirkişilerin yaş ve seçim usulleri uyarınca tarafsız ve yeterli olmaması ile mahkemece verilen kararın mülkiyet hakkını ihlal etmesi nedeniyle, Anayasanın 35. ve 36. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle yeniden yargılama yapılmasına, yeniden yargılamanın mümkün olmaması durumunda uğradığı zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- SEYFİ YAYLA VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/829 / 11/12/2014

Başvurucular, yakınları Vedat Yayla’nın sağlık görevlilerinin ihmali davranışları sonucu hayatını kaybettiğini, bu olayla ilgili yapılan soruşturmaların etkin yürütülmeyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, bu nedenle yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve manevi tazminata hükmedilmesini talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- C. İŞ ORTAKLIĞI Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/769 / 11/12/2014

Başvurucu, eksik sigortalılık bildirimine dayalı ek prim tahakkuku, bu işleme karşı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine Bakırköy 4. İş Mahkemesinde açtığı davanın reddedilmesi ve Yargıtay tetkik hâkiminin görüşünün tebliğ edilmemesi nedeniyle, Anayasa'nın 2. , 8. , 13. , 35. , 36. ve 40. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucu iddia ettiği ihlallere dayanarak, ödemek zorunda kaldığı paranın iadesine veya dosyanın ilgili mahkemesine gönderilmesine ya da yeniden yargılamaya karar verilmesini ve ayrıca manevi tazminata ve yargılama masraflarına hükmedilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- A.V. Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/216 / 11/12/2014

Başvurucu, yargılamanın hakkaniyete uygun yürütülmemesi ve makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- MEHMET SIDDIK AKIN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/97 / 11/12/2014

Başvurucular, yasadışı örgütün amacına uygun faaliyette bulunulduğuna ilişkin somut bir delil gösterilmeden şablon gerekçelerle tutuklama ve tutukluluğun devamına karar verilmesinin kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin Anayasa’nın 19. maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir.
>>> Detaya Gözat

- SADUN DOĞAN VE AGİT ALPASLAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/68 / 11/12/2014

Başvurucular, uzun bir süreden beri tutuklu olduklarını, haklarındaki suç vasfının değişme ihtimalinin olduğunu, tutuklu bulundukları süre dikkate alındığında ölçülülük ilkesi gereği tutuklamanın sonlandırılması gerektiğini ve tutukluluk halinin devamına ilişkin kararların gerekçesiz olduğunu ileri sürerek Anayasa’nın 19. ve 36. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmiş ve tahliye edilerek tazminata hükmedilmesini talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- ÜLKÜ TUNCA VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/928 / 11/12/2014

Başvurucular, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı mülga Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla eklenen beşinci fıkra ile devam eden yargı süreçlerine müdahale edilerek adil yargılanma, sosyal güvenlik ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- CİHAN MEHMETOĞLU VE ERKAN DEMİR Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/7036 / 10/12/2014

Başvurucular, “kasten yaralama” suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- TEZCAN KARAKUŞ CANDAN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/5809 / 10/12/2014

Başvurucular, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/5/2010 tarihli, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2/7/2010 tarihli kararıyla uygun görülen, 1/10000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/10000 ölçekli Ulaşım Şeması ve 1/1000 ölçekli Ulaşım Uygulama Projesinin kabul edilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/8/2010 tarihli işlemine karşı açılan davada İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının yerine getirilmediğini, Ankaralıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama haklarına müdahale edildiğini belirterek Anayasa'nın 17. , 36. ve 56. maddelerinde güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve ihlallerin tespitine karar verilmesi talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- HALİL ASLAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/3038 / 10/12/2014

Başvurucu, kasten insan öldürme suçundan yargılandığı davada Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince delillerin eksik ve hatalı değerlendirilmesi sonucu mahkûmiyetine karar verilmesi, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi ve akıl hastalığına rağmen cezaevinde tutulması nedenleriyle anayasal hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- BAYRAM DEMİRBİLEK Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/1125 / 10/12/2014

Başvurucu, hakkında açılan kamu davası nedeniyle 5 yıldır tutuklu bulunması nedeniyle Anayasa’nın 19. maddesinde tanımlanan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, tahliye ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- OSMAN AYMELEK Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/768 / 10/12/2014

Başvurucu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinin E. 2008/341 sayılı dosyasında zincirleme olarak görevi kötüye kullanma suçundan mahkûm olmasından sonra (infaz aşmasında) yürürlüğe giren 22/12/2010 tarih ve 6086 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yönünden uyarlama yapılması talebinin, aynı Mahkemece hatalı değerlendirme sonucu yetersiz gerekçe ile reddedilmesi sebebiyle Anayasa’nın 19. ve 36. maddelerinde belirtilen haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- NECMETTİN GÖREK Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/366 / 10/12/2014

Başvurucu, hırsızlık suçundan yargılandığı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesinin E. 2011/18 sayılı dosyasında, delillerin eksik ve hatalı değerlendirilmesi sonucu mahkûmiyetine karar verilmesi ve makul sürede yargılanmaması nedenleriyle Anayasa’nın 36. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- KADRİ TEMEL Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/9129 / 10/12/2014

Başvurucu, "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- ERDAL TEKİN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/9117 / 10/12/2014

Başvurucu, tutukluluğun Kanun’da öngörülen azami süreyi aşması nedeniyle hukuka aykırı hale geldiğini, ayrıca makul süreyi aştığını ileri sürerek Anayasa’nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- DENİZ YAZICI Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/6359 / 10/12/2014

Başvurucu, polis memurları tarafından keyfi biçimde gözaltına alındığını, gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmasına rağmen etkili soruşturma yapılmadığını, polis memurları hakkında açılan kamu davası sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini, bu nedenlerle Anayasa'nın 10. , 17. , 19. , 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- LADEN ELBEZYAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/4551 / 10/12/2014

Başvurucu, “hırsızlık” suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildiğini, Ermeni asıllı olduğu için ayrımcılık yapıldığını ve yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, Anayasa’nın 10. ve 36. maddelerinde tanımlanan eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, yargılamanın yenilenmesi veya tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- SADUN ÖZKAYA Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2697 / 10/12/2014

Başvurucu hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin makul süre içinde sonuçlanmaması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle uğradığı manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- ABDÜLKERİM BABİR VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2550 / 10/12/2014

Başvurucular, hisse sahibi oldukları taşınmazın TOKİ tarafından kamulaştırılması amacıyla açılan bedel tespiti ve tescil davasının makul süreyi aşması, dava tarihine göre belirlenen bedelin dava sonunda faiz işletilmeden kendilerine ödenmesi ve bedelin olması gerekenden düşük tespit edilmesi nedenleriyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- ŞENEL TUT Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/1995 / 10/12/2014

Başvurucu, iş kazasından doğan zararın tazmini istemiyle 18/1/2005 tarihinde açtığı davanın makul sürede tamamlanmadığını, Ordu İş Mahkemesince düşük hükmedilen manevi tazminatın ve fazla indirim yapılarak hükmedilen maddi tazminatın Yargıtay tarafından gerekçesiz ve benzer davalarda verilen diğer Yargıtay kararlarına aykırı olarak onandığını belirterek adil yargılanma hakkı ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespiti ve tazminat isteminde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- MEHMET REŞİT ARSLAN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/583 / 10/12/2014

Başvurucular, hükümlü olarak bulundukları Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun aldığı kararlar ve fiili uygulamalarıyla uzaktan eğitim yoluyla katıldıkları yüksek öğrenimleri için gerekli bilgisayar kullanımının ve kaynaklara ulaşımın kısıtlanmasının ve buna ilişkin şikâyetin usul hükümleri gözetilmeksizin İnfaz Hâkimliği tarafından reddedilmesinin eğitim ve öğrenim ile adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüşler ve tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- FERİT ÇELİK Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/1220 / 10/12/2014

Başvurucu, görevli ve yetkili mahkeme önüne çıkarılmadan altı ayı aşan süreyle özgürlükten yoksun bırakılma ve yargılama sürecinde gerekçesiz olarak tutukluluğun devamına karar verilmesi nedeniyle Anayasa’nın 19. ve 36. maddelerinde tanımlanan kişi hürriyeti ve güvenliği ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- ALİ KARATAY Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/990 / 10/12/2014

Başvurucu, içeriğinde “Devrimden Sonra” adlı yerli sinema filminin yer aldığı kompakt diskin (CD), hükümlü olarak tutulduğu Ceza İnfaz Kurumu idaresince kendisine verilmemesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini; öte yandan, bu karara karşı şikâyet başvurusu ve itiraz aşamalarında Cumhuriyet savcısı görüşlerinin kendisine tebliğ edilmediğini ve itiraz incelemesinin duruşmasız yapıldığını, bu nedenlerle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- CEM FURUNCU Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/774 / 10/12/2014

Başvurucu, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına katılmak için yaptığı başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın mevcut delillere rağmen aleyhine sonuçlandığını, hükme esas alınan belgelerden yalnızca mahkemece izin verilenleri, altındaki isim ve imza bölümü gizlenmek suretiyle inceleyebildiğini, kendisiyle aynı durumda olan astsubayların başvuruları kabul edilirken kendi başvurusunun reddedildiğini, subay olma hakkının elinden alındığını belirterek Anayasa’nın 10. , 36. , 40. ve 49. maddelerinde güvence altına alınan eşitlik ilkesinin, adil yargılanma ve çalışma haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek ihlallerin tespiti ile yargılamanın yenilenmesi ya da tarafına tazminat ödenmesine hükmedilmesi talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- MAHMUT TANAL VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/18803 / 10/12/2014

Başvurucular Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Soruşturma Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Komisyon Başkanı'nın talebi üzerine bu Komisyon’un çalışmaları ile ilgili olarak verilen yayın yasağı kararıyla ifade özgürlüğünün; anılan yasağa ilişkin yapılan itirazın tatmin edici bir gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiş olması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.
>>> Detaya Gözat

- MEHMET SÜRAL Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/6721 / 20/11/2014

Başvurucu, uzun bir süredir tutuklu olduğunu ve adil yargılanmadığını belirterek Anayasa'nın 19. ve 36. maddelerinde koruma altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- AYDIN SELÇUK Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/3194 / 20/11/2014

Başvurucu, hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin makul süre içinde sonuçlanmaması nedeniyle Anayasa’nın 36. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespiti ile uğradığı manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- UĞUR GÜREL Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/2436 / 20/11/2014

Başvurucu, istihbarat branşından çıkarılarak genel hizmet statüsünde görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın halen sonuçlandırılmadığından bahisle Anayasa’nın 36. maddesinde tanımlanan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- ZEKİ DEMİREL VE YUSUF DEMİREL Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/198 / 20/11/2014

Başvurucular, 29/5/2006 tarihinde Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinde açtıkları tescil davasının reddedildiğini, makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, tazminat talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- ADİL ÖZER Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/192 / 20/11/2014

Başvurucu, meslekten çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada delillerin takdirinde hataya düşüldüğünü, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, aynı suçtan iki kez yargılandığını, yargılamanın makul sürede tamamlanmadığını, maaş ve özlük haklarından mahrum kaldığını, aynı soruşturma kapsamındaki polislerden birinin açtığı iptal davası lehine sonuçlanırken kendi açtığı davanın reddedildiğini belirterek Anayasa’nın 10. , 35. , 36. ve 38. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlallerin tespiti ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- CENGİZ ÇAKIR Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/7526 / 20/11/2014

Başvurucu, hükümlü olarak bulunduğu ceza infaz kurumunda, kurum idaresince kendisine psikolojik baskı yapıldığı ve insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıldığı konusundaki şikâyetlerine ilişkin olarak Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin soruşturma yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin işkence yasağı ilkesini ihlal ettiğini ileri sürmüş ve maddi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- MURAT KIRBOĞA Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2892 / 20/11/2014

Başvurucu, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ilişiğinin kesilmesi işleminin iptali istemiyle açtığı davada Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- FARUK AKÇA Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2769 / 20/11/2014

Başvurucu, kanuni tutukluluk süresinin aşılması ve tarafsız tanık beyanları yerine müşteki beyanları esas alınarak mahkûmiyetine karar verilmesi nedenleriyle Anayasa’nın 19. ve 36. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- YUSUF BURAK ÇELİK Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2538 / 20/11/2014

Başvurucu, öğrencisi olduğu Ankara Polis Kolejinde bazı öğretmenleri tarafından kendisine psikolojik şiddet (mobbing) uygulanması nedeniyle süresinde okulunu bitiremediğinden okulla ilişiğinin kesildiğini, görevlerini kötüye kullanma suçundan dolayı ilgili kişiler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, ancak soruşturma izni verilmediğini, buna karşı yaptığı itirazın da Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, Anayasa’nın 17. , 4 ve 42. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmiş ve 200. 000, 00 TL manevi tazminat talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- SELAHATDİN AKGÜRE VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2515 / 20/11/2014

Başvurucular, askerlik görevini yapan yakınlarının rahatsızlanması üzerine götürüldüğü revirde bozuk serum verilmesi nedeniyle ölümüne sebebiyet verildiğini ve olay hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirterek yaşam hakkı ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.
>>> Detaya Gözat

- YAŞAR DEMİR Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2506 / 20/11/2014

Başvurucu 1997 yılında açtığı hukuk davasının yaklaşık on altı yıl sonra hükme bağlandığını ve verilen kararda tapu kayıtlarının nazara alınmadığını, bu nedenle Anayasa’nın 10. , 35. , 36. , 138. ve 14 maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle yeniden yargılama yapılmasına ve uğradığı maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- B.Ç. Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2349 / 20/11/2014

Başvurucu, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararı ile resen emekliye sevk edilmesi işlemi ve 10/3/2011 tarih ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 10. maddesi ile 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen geçici 32. maddesinde düzenlenen haklardan yararlanmak için yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davanın reddedilmesi nedenleriyle, Anayasa’nın 2. , 10. , 35. , 36. , 38. , 40. , 49. , 90. , 125. , 129. , 138. ve 157. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- M.Ş.B. Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2202 / 20/11/2014

Başvurucu, 10/3/2011 tarih ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 10. maddesi ile 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen geçici 32. maddesinde düzenlenen haklardan yararlanmak için yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığı davada, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinin, 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ve 38. maddesinde düzenlenen masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- İSA YAĞBASAN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/1481 / 20/11/2014

Başvurucular siyasi parti faaliyeti çerçevesinde Kürtçe dilini kullandıklarından bahisle cezalandırıldıklarını, bu nedenle Anayasada koruma altına alınan ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir.
>>> Detaya Gözat

- ÜÇGEN NAKLİYAT TİCARET LTD. ŞTİ. Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/845 / 20/11/2014

Başvurucu, Emniyet Müdürlüğü tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafikten men edilen yakalamalı ve hacizli araçları, işlettiği otoparkta uzun yıllar muhafaza ettiği ve kendisine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle açtığı alacak davasında mahkemenin verdiği ret kararı nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile zorla çalıştırma yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitiyle kendisine maddi ve manevi tazminat ödenmesi taleplerinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- YAVUZ SELİM AKKOÇ Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/1277 / 20/11/2014

Başvurucu, 22/10/1997 tarihinde zorunlu askerlik görevini yerine getirirken yapılan eğitim faaliyeti esnasında meydana gelen patlama sonucu el ve yüz kısmından yaralandığını, bu olay sonucunda tedavi görerek, hava değişimi ve verilen iznin bitiminde terhis edildiğini, ancak terhisinden sonra işitme kaybı şikâyetiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) tekrar başvurduğunu ve kulaklarından ameliyat olduğunu, sonraki dönemlerde kulaklarındaki rahatsızlığın artmasından ötürü yeniden hastanelere başvurduğunu ve “meydana gelen patlamanın etkisiyle işitme kaybına uğradığı, askerliğe elverişli olmadığı, %32 oranında çalışma gücü kaybı gerçekleştiği” yönünde raporlar verilmesi üzerine 2012 yılında vazife malullüğü aylığı bağlanması talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatta bulunduğunu, isteminin reddedilmesi karşısında Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açtığı davanın da, anılan raporlar dikkate alınmaksızın reddedildiğini, ayrıca Mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığını, karar düzeltme talebinin aynı Daire ve üyeler tarafından incelenerek hükme bağlandığını, bu talebin reddedilmesi sebebiyle para cezasına hükmedildiğini, bu durumun hukuk devleti ilkesi, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, sosyal güvenlik hakkına bağlı olarak Anayasa’nın 2. , 35. , 36. , 60. ve 6 maddelerini ihlal ettiğini ileri sürmüş, yeniden yargılama, 26. 000, 00 TL maddi ve 10. 000, 00 TL de manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- FATMA KURTULAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/561 / 20/11/2014

Başvurucu, tutuklama koşulları bulunmadığı halde tutuklanması, tutukluluğun devamı kararlarının gerekçelerinin soyut olması ve makul sürede hakkında dava açılmadan tutukluluğunun devam ettirilmesi nedenleriyle Anayasa’nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- HAYDAR KAHRAMAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/6787 / 19/11/2014

Başvurucu, cinsel saldırı suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandığını ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, koruma tedbiri nedeniyle açtığı tazminat davasının makul süre içinde sonuçlandırılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve manevi tazminat talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- MEHMET ALİ TURAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/5878 / 10/03/2015

Başvurucu, 6/9/2002 tarihinde İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tazminat davasında yargılamanın halen devam ettiğini ve makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- BAKAN İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/5657 / 19/11/2014

Başvurucu, 8/7/2009 tarihinde Antalya 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı iflasın ertelenmesi davasının reddedildiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- MUSTAFA CAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/5874 / 10/03/2015

Başvurucu, hizmet sürelerinin tespiti istemiyle 9/2/2010 tarihinde açtığı davanın hatalı değerlendirme ve eksik inceleme sonucunda reddedilmesi ve yargılamanın makul sürede tamamlanmaması nedenleriyle, adil yargılanma ve sosyal güvenlik hakları ile hak arama özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüş, yeniden yargılanma ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- HALİL İBRAHİM ERSÖYLEYEN Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/2860 / 19/11/2014

Başvurucu, kasten insan öldürme, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılandığı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin E. 2003/73 sayılı dosyasında, yargılamanın yedi yıldan fazla sürmesi, ayrıca delillerin eksik toplanması ve hatalı değerlendirilmesi sonucu mahkûmiyetine karar verilmesi nedenleriyle Anayasa’nın 36. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, yeniden yargılanma ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- RECEP DÜZLÜ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/5410 / 10/03/2015

Başvurucu, aleyhine açılan ceza davasının yaklaşık 7 yıl sürdüğünü belirterek Anayasa’nın 36. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- CEMİL SARIDAĞ VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/2614 / 19/11/2014

Başvurucular, murisleri tarafından 29/12/1957 tarihinde Kızıltepe Tapulama Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davasının halen devam ettiğini, yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, ihlalin tespitiyle uğradıkları maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- ŞEYHMUS GÜNEŞLİOĞLU VE ALİ AYDIN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/5306 / 10/03/2015

Başvurucular, 3/11/2008 tarihinde İstanbul 2. Tüketici Mahkemesinde aleyhlerine açılan itirazın iptali davasında lehlerine olan kesin delile rağmen hakkaniyete uygun yargılama yapılmadığını, yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- COŞKUN AKTÜRK VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/2021 / 19/11/2014

Başvurucular, Ordu Asliye Hukuk Mahkemesinde açtıkları tescil davasının reddedildiğini, yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve tazminat talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- ZİNİ ÇEVİREN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/4505 / 10/03/2015

Başvurucular, 22/2/1976 tarihinde murisleri aleyhine Derik Kadastro Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davasının halen devam ettiğini, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını ve bu sürede taşınmazlarını kullanamadıklarını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, tazminat talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- E. Ş. Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/682 / 19/11/2014

Başvurucu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapmakta iken sözleşmesinin hukuka aykırı olarak feshedildiğini, bu işlemin iptali ve yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle ödenmesi için açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- ABDÜLHALİM ÇOKSÜER VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/3841 / 10/03/2015

Başvurucular, 9/1/1980 tarihinde Derik Kadastro Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davasının halen devam ettiğini, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını, bu sürede taşınmazlarını kullanmadıklarını, taşınmazların gelirlerinden mahrum bırakıldıklarını ve çiftçilere verilen doğrudan gelir desteğinden faydalanamadıklarını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve tazminat talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- HALİL İBRAHİM AYDIN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/483 / 19/11/2014

Başvurucular, 15/11/1965 tarihinde murisleri tarafından Kızıltepe Kadastro Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davasının makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, tazminat talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- MEHMET NURİ KIRAN VE SÜRMELİ MEMET SEZGİN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/3304 / 10/03/2015

Başvurucular, "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/9303 / 19/11/2014

Başvurucu, kanuni tutukluluk süresi aşılmasına rağmen serbest bırakılmaması, tutukluluğunun devamının somut gerekçelere dayanmaması ve masumiyet karinesine aykırılık nedeniyle Anayasa’nın 19. ve 38. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- İSMAİL GÜNGÖR Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2761 / 10/03/2015

Başvurucu, 9/9/2004 tarihinde Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde aleyhine açılan tazminat davasında hukuka aykırı karar verildiğini ve yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitini ve tazminat ödenmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- YÜCEL MANDACI Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/7958 / 19/11/2014

Başvurucu 1982 tarihinde açtığı hukuk davasının hâlihazırda ilk derece mahkemesi önünde derdest olması, taşınmazının yüz ölçümünde kadastro tespiti ile azaltma yapılması ve uzun süren yargılama nedeniyle taşınmazdan yararlanamadığı gibi taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kesinliğe kavuşmaması nedeniyle adil yargılanma, mülkiyet ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle uğradığı maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- HÜSAMETTİN GÜLER Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2188 / 10/03/2015

Başvurucu, hakkında “sahte çek düzenleme” suçundan yürütülen yargılama sonunda yeterli delil olmadan ve mevcut delillerde hataya düşülerek mahkûmiyet hükmü kurulduğunu, yargılamanın makul sürede tamamlanmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, hükmün infazının durdurulmasını, mahkeme kararının ortadan kaldırılmasını ve manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- YAŞAR YILMAZ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/6183 / 19/11/2014

Başvurucu, avlanması yasak av hayvanlarına ilişkin unsurları bulundurduğu gerekçesiyle aleyhine açılan tazminat davasının kabulüne karar verildiğini ve hukuka aykırı delillerin hükme esas alındığını belirterek, adil yargılanma ve özel yaşama saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve yeniden yargılanma talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- RAMAZAN ODABAŞI Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2172 / 10/03/2015

Başvurucu, 15/3/1993 tarihinde Maliye Hazinesi tarafından Polatlı Asliye Hukuk Mahkemesinde aleyhine açılan ve Sincan Asliye Hukuk Mahkemesine devredilen tapu iptali ve tescil davasının, 27/2/1997 tarihli celsede konusuz kalması nedeniyle reddedilmesi gerekirken, hukuka aykırı bir şekilde halen devam ettiğini ve davaya ilişkin yargılamanın makul sürede tamamlanamadığını, bu süreçte taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunamadığını belirterek, adil yargılanma hakkının, mülkiyet hakkının, eşitlik ilkesinin ve kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, halen devam etmekte olan yargılama sürecinin yok sayılmasına karar verilmesini ve tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- F.Ö. Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/5895 / 19/11/2014

Başvurucu, yaptığı bir tıbbı muayene sırasında hastasına cinsel tacizde bulunduğu yönünde hakkında birtakım basın yayın organlarında çıkan haber ve yayınlar ile yaptığı tekzip ve yayınların durdurulması yönündeki taleplerinin yargısal makamlar tarafından reddedilmesi suretiyle, Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitiyle tekzip metinlerinin yayınlanmasına ve uğradığı maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- HEDİYE YILDIRIM Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2100 / 10/03/2015

Başvurucu, 19/10/2007 tarihinde Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı anonim şirket hissedarlığının tespiti ve tescili davasında usul ve yasaya uygun yargılama yapılmadığını ve yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve yargılamanın yenilenmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- TURAN GÜNANA Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/3550 / 19/11/2014

Başvurucu, tutuklu olarak bulunduğu Kocaeli 2 No. lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda diğer hükümlülerle sohbet hakkının sınırlandırılması nedeniyle işkence yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- F.E. Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/2076 / 10/03/2015

Başvurucu, öğrencisi olduğu Başkent Üniversitesine ücretsiz olarak kayıt dondurmak için yaptığı 3/3/2006 tarihli başvurunun reddedilmesi üzerine 14/3/2006 tarihinde Ankara 7. İdare Mahkemesinde açtığı iptal davasının makul sürede sonuçlandırılmadığını ve yargılamanın uzun sürdüğünü belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ayrıca derece mahkemesine ait belgelerin onaylı suretlerinin, tebligat suretlerinin ve başvurucuya ait kimlik fotokopisinin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru dilekçesiyle birlikte gönderilmesi hususlarını düzenleyen 30/3/2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinin iptalini ve manevi tazminat ödenmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- CEBRAİL TÜRKMEN Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/1764 / 19/11/2014

Başvurucu, makul sürede yargılanmadığını ve savunmasını verirken adli yardımdan faydalandırılmadığını, bu sebeple Anayasa’nın 36. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- NEDİM ERKUŞ Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/988 / 10/03/2015

Başvurucu, 2/4/2007 tarihinde açtığı vekâlet alacağının tahsiline ilişkin alacak davasında usul ve yasaya uygun yargılama yapılmadığını, yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını, Yargıtay kararlarının gerekçesiz olduğunu belirterek, adil yargılanma hakkının, eşitlik ilkesinin ve angarya yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüş, yargılamanın yenilenmesi ile 19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesinin ikinci fıkrasının kısmen iptalini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- GÜLİŞAN YEŞİL Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/1448 / 19/11/2014

Başvurucu, 11/4/2005 tarihinde açtığı tazminat davasının husumetten reddi üzerine idare aleyhine açtığı davada bu kez de yargı yolu bakımından davanın usulden reddine karar verildiğini belirterek, mülkiyet hakkının ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- BEDREDDİN AKA Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/13157 / 10/03/2015

Başvurucu, "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- İLHAN CİHANER Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/1254 / 19/11/2014

Başvurucu açmış olduğu tazminat davasında kararların gerekçeli verilmediğini ve karar düzeltme yoluna başvurduğu için hakkında para cezasına hükmedildiğini ileri sürerek, adil yargılanma hakkına yapılan ihlalin tespitiyle uğradığı manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- ABDULLAH GENCER Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/12874 / 10/03/2015

Başvurucu, "irtikâp ve rüşvet istemek" suçlarından hakkında açılan kamu davası sonunda soyut gerekçelerle beraat kararı verildiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- ALİ İLHAN BAYAR Başvurusuna İlişkin Karar / 2013/725 / 19/11/2014

Başvurucu, yargılandığı ceza davasında kesin ve inandırıcı delil olmamasına rağmen cezalandırılması, Yargıtaydaki yargılamanın duruşmasız olarak yapılması, talimatla ifadesi alınan bir tanığa soru soramaması ve savunmasını ana dili olan Kürtçe yapma talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın 36. maddesinde koruma altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.
>>> Detaya Gözat

- JİYAN GEÇGEL Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/12435 / 10/03/2015

Başvurucu, "müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğu kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- MEHMET ORHAN VE DİĞERLERİ Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/1258 / 19/11/2014

Başvurucular, ebeveynleri ve kardeşi oldukları Durmuş Orhan’ın askerlik görevini yerine getirdiği Ağrı/Doğubayazıt 5. Hudut Komutanlığında, 25/5/2010 tarihinde kendisini silahla vurması sonucu yaralanarak aynı gün yaşamını yitirmesinden dolayı kendilerine maddi ve manevi tazminat ödenmesi istemiyle yaptıkları başvurunun idarece reddedilmesi üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açtıkları davada, Mahkemece, bilirkişi raporunda tespit edilen miktardan daha düşük oranda tazminata karar verilmesi ve reddolunan kısım üzerinden de dava tarihinden sonra yürürlüğe giren 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi, ayrıca karar düzeltme taleplerinin reddedilmesi sonucunda 203, 00 TL para cezası verilmesi nedenleriyle adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.
>>> Detaya Gözat

- AYCAN YILMAZ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/10799 / 10/03/2015

Başvurucu, "resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve banka kartının kötüye kullanılması" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün, yeterli inceleme yapılmadan verildiğini, kararın Yargıtay tarafından onandığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, yargılamanın yenilenmesi ile manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- NESİN KAYSERİLİOĞLU (2) Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/1238 / 19/11/2014

Başvurucu, disiplin soruşturması ve idari yargılama kapsamında kendisi hakkında verilen kararlar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- GÜLSEN GÖKGÜR Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/10002 / 10/03/2015

Başvurucu, "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- KADİR YILMAZBAŞ Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/1199 / 19/11/2014

Başvurucu, zorunlu askerlik görevini yerine getirdiği sırada bulduğu bir adet patlamamış T-40 bomba atar mühimmatının elinde patlaması sonucu yaralandığını, vazife malullüğü aylığı bağlanması talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatta bulunduğunu, isteminin reddedilmesi üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) açtığı davanın da, hakkında açılmış olan ceza davası sonucu beklenilmeden reddedildiğini, Mahkeme üyelerinden ikisinin askeri hâkim sınıfından olmayan subaylardan oluşması sebebiyle Mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığını belirterek, Anayasa’nın 17. , 36. , 37. ve 38. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- EKREM BALCA VE ORHAN GÜVEN Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/9915 / 10/03/2015

Başvurucular, “kasten yaralama” suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- MEHMET HÜSEYİN ÇAVDAR VE ADALET ÇAVDAR Başvurusuna İlişkin Karar / 2012/1081 / 19/11/2014

Başvurucular, oğullarının zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken bakımını yaptığı silahın ateş alması sonucunda ölmesi olayı ile bağlantılı olarak vazife malullüğü aylığı bağlanmamasına ilişkin işlemin iptali talebiyle açtıkları davanın reddedilmesinden dolayı yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı ve sosyal hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürerek, yargılamanın yenilenmesi ve 5. 000, 00 TL manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- ALAADDİN ÖKMEN VE BEREKET SEVİNÇ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/9911 / 10/03/2015

Başvurucular, "kaçakçılık" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davada makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- AHMETCAN BAYDENİZ Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/6779 / 17/11/2014

Başvurucu, “silahlı terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, patlayıcı madde kullanmak, 2911 ve 3713 sayılı Kanunlara muhalefet” suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- MUSA KALKAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/9906 / 10/03/2015

Başvurucu, "karşılıksız yararlanma ve mühür bozma" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- M.B. Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/6159 / 17/11/2014

Başvurucu, “nitelikli zimmet” suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.
>>> Detaya Gözat

- Y.İ. Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/9904 / 10/03/2015

Başvurucu, "görevli memura direnme ve hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- DENİZ ÖZEL Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/5590 / 17/11/2014

Başvurucu, 18/7/2006 tarihinde Maliye Hazinesi ve Kaşıklı köyü tüzel kişiliği aleyhine Kızıltepe Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tescil davasının makul sürede sonuçlandırılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- YUSUF ÇELİK Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/7683 / 10/03/2015

Başvurucu, 19/10/2009 tarihinde Kızıltepe Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı yoluyla tescili davasında yargılamanın makul sürede sonuçlanmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat ödenmesini talep etmiştir.
>>> Detaya Gözat

- ERCAN BUCAK Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/5532 / 17/11/2014

Başvurucu, hükümlülerin ayaklanması suçundan yargılandığı davada, Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesince delillerin eksik ve hatalı değerlendirilmesi sonucu mahkûmiyetine karar verildiğini ve yargılamanın makul sürede tamamlanmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat

- HADİCE DEMİR VE ABDULKERİM KAVAK Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/7675 / 10/03/2015

Başvurucular, 10/10/1989 tarihinde Savur Kadastro Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davasındaki yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, adil yargılanma hakları ile mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşler ve tazminat talep etmişlerdir.
>>> Detaya Gözat

- SEYDO ÇAKIR Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/5426 / 17/11/2014

Başvurucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan yargılandığı davada, delillerin eksik ve hatalı değerlendirilmesi sonucu mahkûmiyetine karar verildiği ve makul sürede yargılanmadığı gerekçesiyle Anayasa'nın 36. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
>>> Detaya Gözat

- ABDURRAHMAN KAHRAMAN Başvurusuna İlişkin Karar / 2014/7046 / 10/03/2015

Başvurucu, "karşılıksız yararlanma ve mühür bozma" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın halen devam ettiğini ve makul sürede yargılama yapılmadığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş, manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
>>> Detaya Gözat