İş Kanunu madde 74 ile kadın işçiye doğumdan önce sekiz doğumdan sonra sekiz haftalık olmak üzere toplamda onaltı hafta analık izni tanınmıştır. Sekiz haftalık analık izni ücretli izin olup bu süre içinde kadın işçi maaşını almaya devam eder. Sekiz haftalık bu kısa ücretli izin hakkının bitiminden itibaren çocuğun bakımı amacıyla  kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.
Ayrıca yine İş Kanunu madde 74/2’ de kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir.
İş Kanunu madde 74’te düzenlenen sürelerin bitiminden itibaren, mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Kadın veya erkek işçinin bu talebi işveren tarafından karşılanmalı ve geçerli fesih sebebi sayılmaz. Bu haktan faydalanmak isteyen işçi bu talebini, en az bir ay önce yazılı olarak işverene bildirmesi gerekmektedir. 
Kısmi çalışma hakkı yalnızca her iki eşin de çalışması halinde söz konu olur. Bu halde çalışan eşlerden yalnızca biri kısmi çalışma talebinde bulunabilir. Aynı şekilde, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen eşler de çocuğun teslim edilmesinden itibaren kısmi çalışma hakkını kullanabilirler.