Gayrimenkul davalarının kapsamı oldukça geniştir. Gayrimenkul davaları, taşınmaz mülkiyeti ve kullanımıyla ilgili çok çeşitli hukuki meseleleri içerir. Bu davalar; mülkiyetin korunması, kira ilişkilerinin düzenlenmesi, imar ve inşaat işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması, kamulaştırma işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ortak mülkiyetin sona erdirilmesi gibi konularda tarafların haklarını savunmak için açılır. 

Gayrimenkul Davalarının Kapsamına Giren Başlıca Konular


Taşınmaz mülkiyeti ve kullanımıyla ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözümü için açılan gayrimenkul davaları, geniş bir yelpazede hukuki sorunları kapsayan davalardır. Bunlar; gayrimenkul sahipleri, kiracılar, alıcılar, satıcılar ve devlet kurumları gibi çeşitli taraflar arasında ortaya çıkabilir. Gayrimenkul davalarının kapsamındaki başlıca konular şunlardır:

Mülkiyet ve tapu davaları
Kira davaları
İmar ve inşaat davaları
Kamulaştırma ve istimlak davaları
Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davaları
Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) davaları
Kat mülkiyeti ve site yönetimi davaları
Komşuluk hukuku davaları
İpotek ve rehin davaları
Sözleşme davaları

Gayrimenkul Avukatının Rolü


Gayrimenkul avukatları, bu davaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve müvekkillerinin haklarının korunması için önemli bir rol oynar. İzmir gayrimenkul avukatı Melisa Ezgi Aslan, taşınmaz mülkiyeti ve kullanımına ilişkin hukuki meselelerde uzmanlaşmış avukattır. Bu avukatlar, müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlar, dava süreçlerini yönetir, anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunur ve çeşitli gayrimenkul işlemlerinde hukuki destek sunar. 

Taşınmaz alım-satım işlemlerinde taraflara hukuki danışmanlık yapar, sözleşmelerin hazırlanmasını ve incelenmesini sağlar. Kira sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve uyuşmazlıkların çözülmesinde danışmanlık hizmeti sunar. Mülkiyet haklarının korunması, tapu tescil işlemlerinin yapılması ve tapu kayıtlarının düzeltilmesi konularında danışmanlık yapar. Dava açar, davalarda müvekkillerini en iyi şekilde temsil eder veya savunma yapar.

Dava sürecinin her aşamasını takip eder, gerekli belgeleri hazırlar ve duruşmalara katılır. Dava sürecinde gerekli delilleri toplar ve mahkemeye sunar. Taraflar arasında anlaşmazlıkların çözülmesi için müzakere yapar ve uzlaşma sağlamaya çalışır. Anlaşmazlıklar üzerinde dostane çözümler üretir. Böylece mahkemeye gitmeden anlaşmazlıkların çözülmesini sağlar. Gerekli hukuki belgeleri hazırlar ve inceler. Var olan sözleşmelerin hukuka uygunluğunu kontrol eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

Mülkiyetin devri ve tapu tescili işlemlerinde hukuki destek sağlar. Kadastro işlemleri esnasında oluşabilecek hukuki sorunların çözümünü sağlar. İmar planlarına itiraz eden müvekkillerine hukuki destek sağlar ve bu planların iptali için dava açar. İnşaat projeleri ile ilgili olarak imar mevzuatına uygunluğu kontrol eder. Ruhsat işlemlerinin takibini yapar. Kamulaştırma işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığını denetler ve gerektiğinde dava açar. 

Kamulaştırma bedelinin adil bir şekilde belirlenmesi için hukuki destek sağlar. Hisseli mülkiyetin sona erdirilmesi için dava açar ve bu süreci yönetir. Ortak taşınmazların paylaştırılması veya satışa çıkarılması süreçlerini takip eder. Haksız yere kullanılan taşınmazlar için tazminat taleplerini yönetir ve dava açar. Apartman veya site yönetimi ile kat malikleri arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümüne katkıda bulunur. Site veya apartman yönetim planlarının iptali veya değiştirilmesi için dava açar.

Komşuluk ilişkilerinde ortaya çıkan rahatsızlıkların giderilmesi için dava açar ve süreci takip eder. Bir taşınmaza ulaşmak için başka bir taşınmaz üzerinden geçiş hakkı taleplerini yönetir. İpotek veya rehin hakkının tesis edilmesi veya kaldırılması işlemlerinde hukuki destek sağlar. İpotekli taşınmazların satışı ve alacakların tahsili süreçlerini yönetir. Gayrimenkul davalarında hukuki destek önemlidir. Uzman gayrimenkul avukatı Melisa Ezgi Aslan, haklarının korunması ve hukuki süreçlerin etkin yürütülmesinde katkı sağlar.