GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU


Göçmen Kaçakçılığı Suçu Türk Ceza Kanunu’ nun 79. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; 
Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan Kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. Bu hususta kanun suçun unsurunu oluşturan fiilin tamamlanması şartını aramamaktadır. 
Ayrıca suçun, mağdurların; 
Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

İNSAN TİCARETİ SUÇU 


Bu hususta Göçmen Kaçakçılığı suçu ile bağlantılı olan İnsan ticareti suçuna da değinmek gerekmektedir. İnsan Ticareti Suçu Türk Ceza Kanunu’ nun 80. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. 
Bu amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir. Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir. Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.
Bu hususta yapmanız gereken yalnızca Avukat ile görüşerek ilgili suça dair bilgi edinmektir. Avukatınız nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda size en iyi danışmanlığı sunacaktır. Aynı zamanda ceza hukuku ile alakalı kafanıza takılan soru işaretlerini gidermeniz de mümkün olacaktır.