Hakaret suçu, bireyin karşısındaki kişinin haysiyet ve onurunu zedeleyecek ifadeler kullanmasını ifade etmektedir. Hakaret suçu TCK kapsamında düzenlenmektedir. Bireylerin somut bir fiil ya da olgu ile suçlanması durumunda şerefin zarar görmesi de hakaret suçu olarak kabul edilmektedir.  Bunun yanı sıra soyut niteliğe sahip olan söz ve davranışlar da hakaret suçu olarak değerlendirilmektedir. Bireylerin kişilik haklarına saldırı olarak ifade edilen bu suçun ortaya çıkması durumunda çeşitli eylem ve sözlerin farklı değerlendirilmesi mümkündür. 
Hakaret suçu, kişinin itibarını koruma amacı taşıyan kişisel bir suçtur. Hakaret suçlamasıyla karşılaşan bir kişi, hukuki yollarla haklarını savunabilir ve suçlanan kişiden tazminat talep edebilir. Ancak, her hakaret ifadesi veya davranışı suç olarak kabul edilmez ve özgür ifade hakkı gibi diğer temel hakları da göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu nedenle, hakaret suçunu değerlendirirken, yerel yasalara ve hukuki normlara danışmak önemlidir.

Hakaret Suçunun Cezası


Hakaret suçunun cezası 4 farklı şekilde incelenir. Bunlar şu şekildedir:
Basit Hakaret Suçu
Basit hakaret suçu, hakaretin hafif şekilde işlendiği durumları kapsar. Basit hakaret, karşı tarafa karşı yapılan hakaret içeren söz veya davranışların, toplumun genel değerlerine göre hafif ve kabul edilebilir düzeyde olması durumudur. Basit hakaret suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu'na göre para cezasıdır.

Nitelikli Hakaret Suçu


Nitelikli Hakaret Suçu: Nitelikli hakaret suçu, hakaretin belli bir nitelik taşıdığı durumları kapsar. Nitelikli hakaret, aşağılayıcı, küçültücü veya ağır şekilde hakaret içeren söz veya davranışlardır. Örneğin, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim veya engellilik gibi bir özelliğe dayalı hakaretler nitelikli hakaret suçunu oluşturabilir. Nitelikli hakaret suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu'na göre basit hakarete göre daha ağırdır ve hapis cezasını da içerebilir.

Hakaret Suçunun Alenen İşlenmesi


Suçun alenen işlenmesi cezayı arttıracak bir husustur. Bu durumda cezanın 1/6 oranında arttığından bahsedebiliriz. Suçun alenen işlenmesi başkalarının da göreceği, duyacağı ve okuyacağı şekilde işlenmesi şeklindedir. 
Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlisine Hakaret Suçu
Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine yönelik suç, cezanın ¼ ile ¾ oranlarında artmasına neden olmaktadır.