Hakaret, bir kimsenin kişiliğine yönelik fiil ya da olgu olarak tanımlanmaktadır. Küfretmek, onur kırıcı sözler sarf etmek ya da saygınlığı zedelemek gibi durumları ifade eden hakaret Ceza Hukuku kapsamında suç olarak tanımlanmaktadır. Suçun işlenmesi ile alakalı farklı şekiller söz konusu olduğu gibi hakaret suçunun yaptırımlarında da farklılıklar gündeme gelmektedir. Bu kapsamda hakaret suçunun karşılığını bilmek ve buna uygun bir şekilde hareket etmek her şeyden önemlidir.
İzmir avukat olarak hakaret suçunun cezası hakkında bütün merak ettiklerinizi sizlerle paylaşıyoruz.

Hakaret Nedir?


Hakaretin eleştiriden farklı olduğunu ifade ederek kişilik haklarına saldırı şeklinde tanımlanabileceğini vurgulamak gerekir. Buna ek olarak hakaretin ispat gerektirdiği ve ispat edilemeyen hakaret eyleminin herhangi bir yaptırımının olmayacağı da açıktır. İspatlanamayan bir durumun suç teşkil etse dahi bir yaptırımla karşılık bulmayacağı düşünüldüğünde bir kimsenin size yönelik hakaretini dava konusu yapmak adına öncelikle hukuki yollarla elde edilmiş delile ihtiyaç duyacağınızı göz ardı etmemelisiniz.

Hakaret Suçuna Yönelik Ceza Ne Kadardır?


Hakaretin nasıl edildiği ve kime yönelik işlendiği cezanın niteliğini arttırabilecek detaylardır. Bu kapsamda kamu görevlisine yönelik hakaret ile sıradan bir vatandaşa yönelik hakaret aynı yaptırıma tabi değildir. Tüm bunların yanında bir kimseye din, sosyal, siyasi ya da felsefi düşüncesinden dolayı hakaret etmek de cezanın daha fazla olmasına neden olacaktır. Hakaret suçunun alenen işlenmesi cezanın artmasına yol açacaktı.
Hakaretin kişilik haklarına saldırı olduğu bilinirken bu suçun işlenmesi sonrasında uzlaştırmaya yönelen uygulamalar da vardır. Bu çerçevede ceza davasının düşmesi ve hakaret suçunun uzlaştırma kapsamında sonuçlandırılması mümkündür.

Hakaret Suçu ve Avukat Desteği


Hakaret eden ya da kendisine hakaret edilen kişi olarak İzmir avukat yardımıyla süreci sorunsuz bir şekilde neticelendirebilirsiniz. Pek çok hakaret suçunda bireyler haklarını bilmediğinden dava açma ya da hak arama yolunu tercih etmemektedir. Bu da hakaretin cezasız kalmasına neden olmaktadır. İzmir avukat olarak süreci titizlikle dikkate alıyor ve gerekli bütün işlemlerin gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Siz de hakarete yönelik hukuki süreçler için mutlaka İzmir avukat desteğine başvurmalısınız!