Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında hak ve sorumlulukları belirlenmiş kimselerdir. Bu çerçevede bir memurun kanuna aykırı hareket etmesi söz konusu olduğunda hakkında kanunda belirlenen şekillerde disiplin cezası verilmesi mümkündür. Ancak bazı durumlarda memurun haksızlığa uğradığı ve almaması gereken bir cezayla karşı karşıya kaldığı da görülmektedir. Böylesi hallerde disiplin cezasına itiraz ve iptal davasına başvurulması en doğru kararın alınmasına olanak sağlayacaktır.
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına yönelik Disiplin Kuruluna, Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasına karşı da Yüksek Disiplin Kuruluna kararın tebliğini takiben 7 gün içinde itiraz edilmelidir.  Disiplin cezalarına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açılması da mümkündür. Ancak bu davaların açılabilmesi için itiraz yöntemine başvurulması ve itirazın reddedilmiş olması gerekmektedir.

Memurlar Hakkında Disiplin Soruşturması ile İlgili Zamanaşımı Süresi


Disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında ilgili fiil ve hallerin öğrenilmesinden itibaren cezalara başvurulmaktadır. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademenin ilerlemesinin durdurulması cezalarında disiplin soruşturması için 1 ayda başlanmalıdır. Memurluktan çıkarma cezasında ise disiplin kovuşturması 6 ay içinde gerçekleştirilmelidir. Bu sürelerin geçmesi hakinde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğraması söz konusu olacaktır.
Disiplin cezası verilmesini gerektiren haller ile ilgili 2 yıl geçmesi hallinde ve herhangi bir cezaya başvurulmadığı durumda da zamanaşımı söz konusudur. Bu çerçevede eylemin 2 yıl içinde öğrenilmesi ve cezaya başvurulması gerekir. Aksi takdirde 2 yıldan sonra ceza verilemez.

Memura Verilen Disiplin Cezasına Karşı İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme


Memurlara verilen ve niteliği idari işlem olan cezalara karşı iptal için başvurulacak mahkeme disiplin cezası alan memurun görevli olduğu yerdeki İdare Mahkemesidir. Disiplin cezasına itirazın reddedilmesi ya da zımni ret süresi olan 30 günün ardından 60 günlük sürede idari yargıya başvurulmaması halinde ceza kesinleşmektedir. Disiplin cezasına itiraz edilmemişse cezaya dair idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde yargıya başvurulmalıdır. Bu süreçte İdare Hukuku avukatı danışmanlığında olası hak kayıplarını önlemeniz mümkündür.