Vasiyetname, bir kişinin vefatı sonrasında geçerli olmak üzere son dilek ve isteklerini belirleyen, kendi mal varlığı ile ilgili paylaşım esaslarını beyan eden resmi bir belgedir. Kısacası halk dilinde miras bırakma işleminin yapılmasını sağlayan unsur olarak tanımlanabilir. Miras Hukuku’na göre, vasiyet üç farklı yöntemle hazırlanabilir. Bunlar ise olağanüstü durumlarda sözlü vasiyetname, noterlikte yapılan resmi vasiyetname ve bizzat adi şekil gibi miras bırakanın el yazısı ile yazılmış vasiyetnamedir. Biz bu yazımızda resmi vasiyetnameyi inceleyeceğiz.

Resmi Vasiyetname


Resmî Vasiyetname, bir noter, sulh hâkimi ya da kanun tarafından yetkilendirilmiş diğer kişiler tarafından iki tanık huzurunda yazılan bir vasiyetnamedir. Miras bırakan kişi, arzularını ve isteklerini resmi memura bildirir. Resmi memur da bu arzulara ve isteklere uygun bir şekilde vasiyetnameyi yazarak, miras bırakan kişiye okuması için verir. Miras bırakan kişi, vasiyetnameyi okuyup onayladıktan sonra imzalar. Resmi memur da tarihi yazarak vasiyetnameyi imzalar. Miras bırakan kişi, tarih ve imza atıldıktan sonra, hazırlanan vasiyetnamenin arzularını ve isteklerini içerdiğini resmi memur huzurunda iki tanığa beyan eder. Tanıklar da miras bırakanın kendi önlerinde beyan ettiğini görüp, tasarruf ehliyeti olduğunu düşündüklerinde vasiyetnameye imza atarlar veya imzalatırlar. Tanıklara vasiyetnamenin içeriğinin bildirilmesi zorunlu değildir. Miras bırakan kişi, vasiyetnameyi okuyamaz ya da imzalayamaz durumdaysa, resmi memur vasiyeti miras bırakana okur ve miras bırakan da vasiyetnamenin son arzularını ve isteklerini içerdiğini beyan eder. Tanıklar da miras bırakanın kendi önlerinde vasiyetini beyan ettiğini ve tasarruf ehliyeti olduğunu gözlemlediklerinde, vasiyetnamenin miras bırakanın son arzularına uygun yazıldığını doğrulayarak vasiyetnameye imza atarlar veya imzalatırlar.

Resmi vasiyetname şartları nelerdir?


Türk Medeni Kanunu 532 vd. maddelerinde resmi vasiyetnamenin şekil şartları düzenlemiştir. Buna göre resmi vasiyetname şartları, yalnızca resmi memurun ve iki tanığın katılımıyla hazırlanabilir. Vasiyetnamenin düzenleneceği resmi memur ancak, noter, sulh hâkimi veya kanunda belirtilen diğer görevlilerden biri olabilir. Kanunda ayrıca belirtildiği üzere vasiyetnamede yer alan resmi memur veya tanıkların altsoy veya üstsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, vasiyetname ile bir kazanım elde edemezler. Eğer böyle bir durumda resmi vasiyetname yoluyla kazanç sağlanırsa, ölüme bağlı tasarrufun tamamı değil, sadece bu kısmının iptali gerekir. Bu şartların etkili ve doğru bir şekilde sağlanması ve tamamlanabilmesi için avukat İzmir çevresinde aranabilir.

Resmi vasiyetname nasıl yapılır?


Miras bırakanın vasiyetnamesinin resmi bir şekilde hazırlanması, yasal açıdan son derece önemlidir. Vasiyetnamede yer alan ifadelerin ve isteklerin doğru bir şekilde yansıtılması için belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Resmi vasiyetname, mirasbırakanın arzularını belirlemesi, sonradan değiştirilmemesi ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için düzenlenen bir belgedir. Bu nedenle vasiyetname, bir memur veya noter huzurunda yazılır veya yazdırılır. Vasiyetname, mirasbırakanın okuyup imzalaması ve noter veya memurun tarih koyarak imzalamasıyla resmileşir. Vasiyetname, noter veya memurun hazırlaması ve resmileştirmesi dışında, tanıkların da imzası gerektirir. Tanıklar, mirasbırakanın vasiyetnamenin içeriğini okuduğunu, arzularının doğru bir şekilde belirtildiğini onaylayan kişilerdir. Tanıklar, vasiyetnamenin resmiyetini artıran bir unsur olarak görülürler. Ancak, kanun, bazı kişilerin tanık veya vasiyetname memuru olarak görev yapmalarına izin vermemektedir. Bu kişiler arasında, fiil ehliyeti bulunmayanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, okuryazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri yer alır. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir konuda resmi vasiyetname gibi hukuki anlamda teknik konularda İzmir avukat arayışına girmeniz gerektiğidir. Çünkü bu alanlarda yapacağınız her hata sizin tüm vasiyetnamenizi etkileyebilir.