Sendikal Haklar bizzat Anayasamızca güvence altına alınmıştır. İşçilerin en temel haklarından biri ülkemizce ve dünyada sendikal haklar olarak kabul edilmiştir. Fakat, Sendikal haklar Anayasal bir güvence altına alınsa da ülkemizde ve dünyada maalesef hak ettiği değer ve önemi görememiştir.
Özellikle ülkemizde sendikalaşma oranı çok düşük olmakla birlikte sendikalardan beklenen verim elde edilememiştir. İşçiler, sendikaya üye olmaları durumunda iş sözleşmeleri gerek sendika üyeliği nedeniyle gerekse de farklı sebepler bahane edilerek sonlandırılmaktadır. Sendikal nedenle iş akdinin sonlandırılması işçilere sendikal tazminat hakkı kazandırmakla birlikte, sendikal faaliyetlerin engellemesi ayrıca kanun koyucu tarafından TCK kapsamında suç olarak değerlendirilmiştir.
Bu suç kapsamında bir kimsenin herhangi bir sendikaya üye olmaya ve olmamamya sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ceza Genel Kurulu, 2019/285 E. ,2019/554 K. , 17.09.2019 T.


"...Böylece bir kimsenin bir sendikaya üye olması halinde baskı uygulayacağını zımni veya açık bir şekilde ifade eden veya belirli bir sendikanın faaliyetine katılması durumunda soruşturma açılacağı veya işten çıkarılacağının açık veya zimmi davranışlarla bildiren amir, bu fiili dolayısıyla sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi nedeniyle sorumlu olacaktır.
Somut olayımızda ... A.Ş. isimli işyerinde bölüm sorumlusu olan ... ve üretim müdürü olarak görev yapan ...'in sendikal faaliyetlerde bulunan işçilerin tespitine yönelik verdiği talimat üzerine servis sorumlusu olarak çalışan sanık ... ve işçi olarak çalışan ...'in aldıkları talimat doğrultusunda sendikaya üye olan işçilerin tespitine çalıştıkları ve sendikaya üye olduğunu tespit ettikleri işçileri, iş yeri yönetimine bildirdikleri, sanıklar ... ve ...'in katılanlarında arasında bulunduğu bir kısım işçiyi performans yetersizliğini bahane göstererek işten çıkardıkları, bu nedenle sendika üyesi olan işçilerin sendikal haklarını kullanmalarına engel olma, sendikalı olan ve olmayan işçiler arasında ayrım yapma ve bu işçilere baskı yaparak sendikadan istifa etmeye zorladıkları anlaşıldığından,"