Yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiyede geçerli olabilmesi için Türkiyede tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekmektedir. Dolayısı ile yurt dışından alınan kararın geçerli olabilmesi için Türkiyede tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Her ne kadar böyle bir dava açılması zorunluysa da 08/02/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/A maddesi uyarınca yeni düzenleme ile boşanma kararının nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilmesi olanaklı hale getirilmiştir. 

5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 


Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili
 MADDE 27/A – (Ek: 17/4/2017-KHK-690/4 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/3 md.) (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte veya taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

Yabancı Mahkemede Verilen Boşanma Kararlarının Türk Yargısına Etkisi Nasıldır?


Boşanma davalarında merak edilen konulardan biri de yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiyede devam eden boşanma davalarını nasıl etkileyeceğidir. Boşanma davası devam ederken yabancı mahkemeden verilen kararın Türkiyede tanıma ya da tenfizine karar verilip kesinleşmesi halinde devam eden boşanma davasındaki taleplere farklı etkiler doğacaktır. 

Türkiyede Devam Eden Boşanma Davasındaki Boşanma İstemi Konusuz Kalır


Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının tanıma ve tenfizi kesinleştikten sonra Türkiyedeki devam eden boşanma davasının boşanma istemi konusuz kalır. Ancak boşanma davasında talep edilen farklı talepler hakkında ayrıca Türk mahkemelerinde karar verilmesi gerekmektedir. 

Boşanma Davasının Ferisi Niteliğindeki Talepler Ayrıca İncelenerek Karara Bağlanır


Boşanma davası açıldığı sırada boşanma davasının ferisi niteliğinde talepler mevcut ise örneğin nafaka ve maddi-manevi tazminat talep edilmişse söz konusu talepler için ayrıca boşanma davasının açıldığı Türk Mahkemeleri tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Boşanma davasının ferisi niteliğindeki nafaka veya maddi ve manevi tazminat yönünden dava konusuz kalmamaktadır. Mahkemenin bu talepler yönünden olumlu veya olumsuz olarak karar vermesi gerekmektedir. 
Yabancı mahkeme tarafından verilen mahkeme kararının tanıma ve tenfizine ilişkin dava halen devam ediyorsa devam eden boşanma davası açısından bekletici sorun yapılması gerekmektedir. 
MÖHUK m. 58 uyarınca “Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır.”