İzmir Ceza Avukatı


Ceza Avukatı tarafından ilgilenilen ceza hukuku, bireyleri bozulan kamu düzeni sebebiyle cezalandıran veya bireylere yaptırımlar uygulayan kamu hukuku dalıdır. Ceza hukukunun sujeleri soruşturma evresinde şüpheli kovuşturma aşamasında sanık, müşteki, katılandan oluşmaktadır. Diğer hukuk dallarına göre iki aşamalı olarak yargılama süreci devam eder. Soruşturma aşaması cumhuriyet başsavcılığınca yürütülür ve şüpheli hakkında savcılık makamında yeterli şüphe oluşması halinde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek şüpheli görevli mahkemeye sevk edilerek kovuşturma aşamasına geçilir ve şüpheli, sanık sıfatıyla yargılanır.

Ceza hukukunda asıl görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Asliye ceza mahkemelerinin görevleri 5235 sayılı kanunun 11. ve 12. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre asliye ceza mahkemeleri” Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.” Ayrıca 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.”

Ağır ceza mahkemelerinin görevleri ise aynı kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu kanun Hükmü gereği ağır ceza mahkemeleri ” Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla” görevlidir.

Ceza yargılaması sonucunda ceza mahkemelerinin vereceği hüküm çeşitleri şunlardır:

Beraat veya Derhal Beraat Kararı
Mahkumiyet Kararı
Ceza Verilmesine Yer Olmadığı
Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi Kararı
Davanın Reddi Kararı
Davanın Düşmesi Kararı
Ayrıca yapılan yargılama sonucuna sanık hakkında hüküm verilerek mahkumiyetine karar verilmesiyle beraber sanığın, hükümlü olarak İnfaz Kanunu hükümlerine göre mahkumiyet kararı infaz edilecektir.

CEZA HUKUKU NEDİR?


Ceza hukuku, Ceza ve kabahat teşkil eden fiiller neticesinde bunlara yaptırım uygulayan hukuk anlamına gelmektedir. Ceza hukuku konusu suç oluşturan davranışlara devlet güvencesi ile yaptırım sağlayan alanı kapsamaktadır. Bu alan bir kamu hukuku dalına girmektedir. Bu yüzden devlet gücü kullanılarak suçu işleyen kişi, kişilerin veya tüzel kişiliklerin cezalandırılması amaçlarındandır. İzmir Ceza avukatı olarak bu alanda müvekkillerimize hukuk ofisimizde üstün hizmet sağlamaktayız.

CEZA HUKUKU DAVALARI NELERDİR ?


Ceza hukuku davaları mahkemelere ve davalardaki ceza miktarına göre ayrılmaktadır. Ceza mahkemeleri ise; Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri, İcra Ceza Mahkemeleri olarak ayrılmaktadır. İzmir ceza davası avukatı olarak sayılan mahkemelerde hukuk büromuzda müvekkillerimize üstün hizmet vermekteyiz.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ


Uyuşturucu ticareti
Kasten Öldürme
Kasten Yaralama
Zimmet ve irtikap
Yağma
Şantaj vd. şeklinde daha dahil edilmeyen birçok suç türüne bağlı davaları ağır ceza mahkemesinde görülmektedir.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Şantaj suçu
Tehdit suçu
Hakaret suçu
Kişilerin huzur ve sükutunu bozma suçu
Bilişim sistemine girme suçu
Bilişim sistemine müdahale suçu
Cinsel taciz suçu
Konut dokunulmazlığının ihlali
Güveni kötüye kullanmak Vd. şeklinde daha dahil edilmeyen suç türüne bağlı davalar asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

CEZA DAVASI İLK DURUŞMADA NE OLUR?


Ceza davalarının ilk duruşmalarında savcı tarafından soruşturma aşamasının sonunda düzenlenen iddianame sanığa okunarak sanığın duruşma sırasında savunması alınır. Avukat İzmir ayrıca müşteki de duruşma sırasında hazırsa müştekinin de beyanları alınır. Ardından müştekiye katılma talebinin olup olmadığı sorulur. Gerekli görülmesi halinde cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından sanığa ya da müştekiye sorular yöneltilebilir. Ardından katılan vekili ve sanık müdafiinin beyanları alınarak duruşma sonlandırılır.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ NEDİR VE NASIL YAPILIR?


Şüphelinin fiili ve tavrı mahkeme tarafından yeniden suç işleme kanaati oluşturursa ya da suçun ceza miktarı açısından hakimin tutuklamanın gerekli olduğuna kanaat getirilmesi halinde tutuklama kararı verilebilir. Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluğa itiraz 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Tutukluluk itirazındaki süre tutuklama kararının verildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Tutukluluk itirazı asliye ceza mahkemelerine yapılmaktadır. Tutukluluk kararını veren asliye ceza mahkemesi ise kararı veren mahkemeden bir sonraki mahkemeye tutukluluk itirazının yapılması gerekmektedir. İzmir ceza avukatı olarak tutukluluk itirazlarının yapılması hususunda ofisimizde değerli müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

CEZA DAVALARININ AŞAMALARI NELERDİR?


Soruşturma aşaması; bu aşamada cumhuriyet savcısı tarafından suça konu edilen eylemler ve deliller ile alakalı gerekli araştırma yapılır. Soruşturma aşamasında suç şüphelisinin ve müştekinin beyanları alınarak cumhuriyet savcısı tarafından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak soruşturma aşaması tamamlanır. İddianamenin de kabulü ile birlikte soruşturma aşaması tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilir.

Kovuşturma aşaması; Bu aşamada sanığa iddianame okunur. Soruşturma aşamasındaki müşteki sıfatı mağdur veya katılana dönüşür. Yine soruşturma aşamasındaki şüpheli sıfatı bu aşamada sanığa dönüşür. Bu süreçte tüm deliller değerlendirilerek, sanığın duruşmadaki tavrı ve beyanları da mahkeme tarafından değerlendirilerek karar verilir.

İSTİNAF KANUN YOLU:


ilk derece mahkemesi tarafından haksız bulunan karar taraflarca istinaf edilir. İstinaf kanun yoluna başvurulabilmesi için suç türündeki ceza miktarının istinaf aşamasına elverişli olması yani ilk derece mahkemesi tarafından kesin kararlardan olmaması gerekmektedir. İstinaf kanun yoluna başvurulurken istinaf değerlendirmesinin ilk derece mahkemesi tarafından duruşmalı ya da duruşmasız yapılması hususu istinaf dilekçesinde belirtilmelidir.

İzmir avukat olarak ceza davalarının her aşamasında hukuk ofisimizde değerli müvekkillerimize tarafımızca üstün hizmet verilmektedir.

TEMYİZ KANUN YOLU:


Yüksek Yargıtay tarafından temyize tabi olan suçlarda istinaf aşamasındaki kararın haksız olduğunu düşünen tarafça temyiz kanun yoluna gidilebilmektedir.

CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMAYA KATILINMADIĞI ZAMAN NE OLUR?


Ceza davalarında duruşmaya katılım oldukça önem teşkil etmektedir. İlk celse duruşmaya mazeret bildirmeksizin katılmayan tarafa “Zorla getirme” kararı düzenlenir. Yine bu hususta yakalama kararı çıkarılabilir.

CEZA HUKUKU İLKELERİ NELERDİR?


Hukuk Devleti ilkesi
Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Kusursuz Suç Ve Ceza Olmaz İlkesi
Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
İnsan Haysiyetinin Korunması İlkesi
Non bis in idem İlkesi
Yukarıda geçen ilkeler gözetilerek ceza yargılaması yapılmalıdır. Aksi takdirde ceza hukukunun temel ilkelerinden ayrılarak yapılan ceza yargılaması hukuka aykırılık teşkil edecektir.

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER NELERDİR?


Ceza hukuku genel hükümler ve özel hükümler olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel hükümler kısmı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu “Genel Hükümler” bölümü 1-75. Maddeleri kapsamaktadır. Ceza hukuku özel hükümler ise 76-345. Maddeleri kapsamaktadır. Ceza hukuku genel hükümler kısmında genel olarak fiilin işlenmesine bağlı hukuki sonuçlar anlatılmaktadır.

Özel hükümler bölümünde ise; kasten yaralama, rüşvet, hakaret, cinsel istismar, zimmet ve başkaca suçlar bu kısma girmektedir. Ceza avukatı izmir olarak tüm ceza davalarında müvekkillerimize açıklayıcı bilgiler tarafımızca verilmekte ceza davalarında ise üstün hizmet verilmektedir.

İzmir ceza avukatı tavsiye ; Ceza mahkemesindeki görülmekte olan davalarda her türlü hukuki yardımı alabilmek için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.