GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR?


Gayrimenkul Hukuku, 4721 Sayılı Medeni Kanun açısından taşınamayan malları kapsamaktadır. Bu mallar; arsa, tarla, arazi, konut niteliklerine sahip olan malları kapsamaktadır. Bu tür gayrimenkullerdeki ihtilafların çözümünde avukat izmir olarak gayrimenkul hukukundan yararlanmaktayız. Bu ihtilaflara örnek vermek gerekirse, kamulaştırma, kira ilişkileri, tapudan doğan uyuşmazlıklar, miras uyuşmazlıkları gibi benzer hukuki uyuşmazlıklar gayrimenkul hukukunun içerisine girmektedir. Gayrimenkul avukatı İzmir olarak aşağıda sayılan hizmet alanlarında ve diğer gayrimenkul davalarında ofisimiz üstün bilgi ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

GAYRİMENKUL DAVALARI NELERDİR?


Tapu iptali ve tescil davaları
Kira bedeli tespit davaları
Kira bedeli artış davaları
Tahliye davaları
Müdehalenin meni davaları
Geçit hakkı davaları
Ecrimisil davaları
Ortaklığın giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları
Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar
İpotek ve rehin davaları
Kat irtifakı davaları
Kat karşılığı sözleşmelere ilişkin davalar
Alım-önalıma ilişkin davalar
Tapuda kayıt düzeltmeye ilişkin davalar
İstihkak davaları
Gibi davalar gayrimenkul hukukuna giren davalardan sayılmaktadır. İzmir gayrimenkul avukatı olarak sayılan davalarda ofisimiz hizmet vermektedir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER


Yukarıda sayılan davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tescilden sonraki 10 yıl boyunca elindeki taşınmazın tapusunu herhangi özel ya da tüzel kişiye devretmeden kesintisiz olarak elinde bulunduran kişiye tescil işleminde usulsüzlük tespit edilse dahi iptal davası açılamaz. Tapu kütüğüne kaydedilmeyen yani tescil işlemi yapılmayan taşınmazlarda eğer mülk devlet hazinesine aitse ve taşınmazı kullanan şahıs ise ve en az 20 yıl boyunca kullanıyorsa taşınmaza ücreti karşılığında öncelikli olarak sahip olabilir. Bu şekilde yapılan tescil işlemine iptal davasının açılabilmesi mümkün değildir.

İzmir avukat olarak tapu iptali ve tescil davalarında ofisimiz üstün bilgi ve tecrübesi ile hizmet vermektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU KAPSAMINDA YABANCILARIN MÜLK EDİNMESİ


Yabancıların gayrimenkul satın alımında bazı sınırlamalar mevcuttur. Şöyle ki;

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu geçemez.
Edinilen taşınmaz ile bağımsız alan toplamı kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı
Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yabancılar taşınmaz mal edinemez ve kiralayamaz.
Yabancılar gayrimenkul satın alırken taşınmazın üzerinde ipotek, haciz veya farklı kısıtlamaların olup olmadığı hususunda araştırma yapılması gerekmektedir.

GARİMENKUL ALIM VE SATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


Gayrimenkul alım ve satımında taşınmaz üzerinde bulunan kayıt ve şerhlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Paylı mülkiyetlerde paydaşlardan bir tanesinin yaptığı borçlanmalar hak sahiplerini etkilemektedir. Bu gibi durumlarda öncelikle yapılması gereken Tapu Sicil Müdürlüğüne gidilerek ilgili taşınmazın “tapu sicil kaydı” sorgulamasının yapılması gerekmektedir. İzmir Gayrimenkul avukatı olarak söz konusu alım ve satım işlemlerinde müvekkillerimize hukuksal yardım sağlamaktayız.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDİR?


Uygulamada sıkça karşılaştığımız kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde Yargıtay yazılılık şartı aramaktadır. Hak sahiplerinin haklarının korunması için de sözleşmenin noterde yapılarak tapuya şerh edilmesi gerekmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA DAVALARI


Kamulaştırma, şahsa ait malın devlet tarafından kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere bedel karşılığımda devletin şahıstan satın almasına “kamulaştırma” denilmektedir. Devlet tarafından yapılan usulsüz işlemlerde, yapılan kamulaştırmada kamu yararı yoksa, mülkiyet sahibinin mağduriyeti giderilmediği takdirde, kamulaştırma davası açılarak mağduriyetin giderilmesi talep edilir.

İzmir gayrimenkul hukuku avukatı olarak ofisimizde gayrimenkul hukuku davalarında üstün bilgi ve tecrübe ile hizmet verilmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.